FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból
három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek,
közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben
történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.
Az elnevezése Ima-Katekézis.
Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és
Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.
A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt
tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel
egészülhetnek ki.
Témák 2023-2026:

 1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
 2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
 3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió
  Egyházközségünkben az első Ima-Katekézis alkalom
 4. május 2. napján csütörtökön 18.00 órakor
  kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében
  melynek témája:
  Megtérés.
  Program:
 • Bevezető imádság
 • Marton Zsolt püspök katekézise (2Pét 1,3-11 alapján)
 • Tanúságtétel megtekintése
 • Szentségimádás
  Minden plébániai közösségnek egy küldöttet kellett delegálni, aki kézben tartja,
  megszervezi az Ima-Katekézis alkalmakat és képviseli az egyházközséget az
  egyházmegyei küldött találkozón. Az Alsó-Dabasi Egyházközséget plébános atya
  megbízásából Tibay László képviseli.
  A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre
  kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk
  lelki megújulásáért.

HIRDETÉSEK 2024. április 21-28.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. (Jó Pásztor) VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

25-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

26án PÉNTEK 18.00: Szentmise

27-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából

28án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise BÚZASZENTELŐ, + Bukovszki István, neje: + Prigyeni Kamilla 25. évf.

A dabasi katolikus óvodába való beiratkozásról a belső hirdetőn olvasható információ!

Egyházmegyénk jubileumáról való írás a mellékelt lapról olvastassék föl! (A belső hirdetőn is olvasható!)

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Vámos Károly, V. K. és Barna Erzsébet nőtlen fia, lakik: Békéscsaba, Mandula utca 8.; eljegyezte Szabados Tímeát, Sz. János és Laczkó Magdolna hajadon leányát, lakik: Dabas, Táncsics Mihály utca 11/A. Esküvőjük május 3-án 13.30-kor lesz templomunkban. 1. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2024. április 14-21.

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

19én PÉNTEK 18.00: Szentmise

20án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Surman András, élő és + cstk.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

Továbbra is várjuk a kedves Testvérek ADAKOZÁSát a templomunk falának felújítására! Már összejött 2,5 millió Ft, de összesen 8 millióra lenne szükség a munkálatok befejezéséhez. A honlapunkon az “információk – egyházi hozzájárulás” fül alatt található a bankszámlaszám, a közleménybe ezt kell írni: “a templom felújítására”. A templomban a hátsó asztalon található cetlikre is fel van írva a bankszámla, lehet belőle hazavinni!

HIRDETÉSEK 2024. április 7-14.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.

15.00: Szentségimádás

11-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

12én PÉNTEK 18.00: Szentmise

13án SZOMBAT

17.00: Fatimai ájtatosság

18.00: Szentmise + Török György, + Baranyi Antal, + ifj. Pallaga János

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

Szombaton 8.30: elsőáldozási felkészítő!

HIRDETÉSEK 2024. március 31 – április 7.

31-én HÚSVÉTVASÁRNAP ÓRAÁTÁLLÍTÁS HAJNALBAN 2.00-RŐL 3.00-RA!

9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁSSAL, egyházközségünk élő és + jótevőiért

1-jén HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia + Zatureczki János, + cstk.

5én ELSŐPÉNTEK

17.30: Szentségimádás

18.00: Szentmise

6án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.

HIRDETÉSEK 2024. március 24 – április 1.

24-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Váradi György Ferenc, Dúl Mária Katalin, élő és + cstk.

29én NAGYPÉNTEK

17.30: Keresztúti ájtatosság

18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése

30-án NAGYSZOMBAT (!) 17.00: Szentmise KÖRMENETTEL, + Kerekes István, élő és + cstk.

31-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁSSAL, egyházközségünk élő és + jótevőiért

1-jén HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia + Zatureczki János, + cstk.

Nagypéntek szigorú böjti nap! 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor ehetünk, és egyszer lakhatunk jól, 14 éves kor felett húst nem ehetünk!

A nagyheti MINISTRÁNS-PRÓBÁK:

nagycsütörtökön 16.00-kor a nagypénteki szertartást próbáljuk,

és nagyszombaton 16.00-kor az aznapit.

Kérjük a pontos megjelenést!

Nagyheti és húsvéti szertartás-időpontok:

Nagycsütörtök: 18.00 Gyón; 20.00 Felsődabas.

Nagypéntek: 15.00 Gyón keresztút, majd „csonka mise”; 16.00 Felsődabas.

Nagyszombat: 19.00 Gyón; 21.00 Felsődabas.

Húsvétvasárnap a szokásos vasárnapi miserend.

A felsődabasi nagyheti szertartásokat Bese Gergő atya fogja végezni.

Nyári gyerektáborokról információk a belső hirdetőn!

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.